Ponudba in zagotovila
Zakup optičnih povezav omogočamo zahtevnejšim naročnikom, ki imajo večje potrebe po centralni kontroli svojih komunikacijskih sistemov oz. komunikacije med poslovnimi enotami ter naročnikom iz panoge elektrokomunikacijskih storitev. Nudimo priključitev in visokokakovostne optične povezave brez omejitve kapacitete. V našem optičnem omrežju so vgrajena samo neosvetljena (dark fibre) in tehnično nevtralna optična vlakna. Zagotavljamo popolno avtonomijo pri izbiranju aktivne opreme na optični povezavi, prav tako je omogočena optimalna izbira oz. namestitev storitev elektronskih komunikacij.

Najpogostejši zakupniki omrežja so:

 • Ponudniki telekomunikacijskih storitev (internet, IP-telefonija, televizija, mobilna telefonija). Zanje gradimo dele omrežja, po katerem ponujajo svoje storitve in vsebine.
 • Najzahtevnejši končni uporabniki, ki uporabljajo lastno aktivno opremo:
  • banke, zavarovalnice,
  • večja podjetja, ki potrebujejo centralno kontrolo in nadstandardne potrebe po varnosti pri prenosu podatkov med poslovnimi enotami ali na povezavah do centrov za okrevanje (disaster recovery).

Lokacija omrežja
Zakup neosvetljenih optičnih vlaken zagotavljamo v Ljubljani in okolici ter v Kranju. Seznam lokacij, kjer zagotavljamo storitve, se vsak mesec poveča. Kontaktirajte nas in seznanili vas bomo z zadnjimi pridobitvami.

Tehnična podpora
Svojim naročnikom zagotavljamo neprekinjeno delovanje storitev 24/7. Ob morebitnih napakah na optičnih povezavah je na voljo tehnična služba, dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu.

Services and assurance
We provide the lease of optical lines to customers with specific requirements—those who have a greater need to centrally control their communications systems or a need to enable communication between business units, as well as customers providing electro-communications service solutions. We provide installation and high-quality optical connections with unlimited bandwidth. Our optical network uses technology-neutral dark fibre. Users have complete autonomy in selecting active equipment for the optical connection and are free to select/install the optimal solution in electronic communications services.

Our existing customers include:

 • telecommunications service providers (internet, IP telephony, television, mobile phones). We set up network parts for their use so they can offer their services and contents.
 • end users with specific needs who use their own active equipment:
  • banks, insurance companies,
  • big companies who desire a centrally controlled system and have a pronounced need for ensuring data transfer security between their business units or in the connections to disaster recovery.

Network location
Lease of dark fibre is possible in Ljubljana with its surrounding area and in Kranj. The list of locations where our network is available is expanding every month. Please contact us for an update of the latest locations.

Technical support
We ensure constant, 24/7 availability of services to our customers. In case of malfunctions on the optical network, our technical support line is open 24 hours a day, every day of the year.

»Svojim naročnikom zagotavljamo neprekinjeno delovanje storitev 24/7. V primeru napak na optičnih povezavah vam je na voljo tehnična služba, dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu.«

»We ensure constant, 24/7 availability of services to our customers. In case of malfunctions on the optical network, our technical support line is open 24 hours a day, every day of the year.«